MKB energie lening en stimuleeringlening

BNG Duurzaamheidsfonds

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u als zakelijke initiatiefnemer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) als sociaal cultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs).

Voor wie is het?

Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

Duurzaamheidsdoelstelling

BNG heeft initieel een bedrag van € 10 miljoen voor het fonds beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om de financiering van projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een gemeente of provincie. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van € 100.000,- tot € 2.500.000,-.

Betrokken partijen

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). SVn is fondsmanager.

Meer informatie

Bekijk de website van het BNG Duurzaamheidsfonds. Of neem contact op met de relatiemanager in uw regio.

StimuleringsleningOverijssel

 • Noodzakelijk onderhoud tóch mogelijk
 • Behoud van de waarde van uw pand
 • Meer wooncomfort

RENTETARIEVEN BEKIJKEN

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat u een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt uw gemeente of provincie vast of u voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeenten en/of provincies.

VOORWAARDEN STIMULERINGSLENING MKB ENERGIELENING

Overijssel

Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Stimuleringslening zijn. Deze informatie is afgeleid uit Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 paragraaf 8.10 en paragraaf 8.14(d.d. 06-05-2014).

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw provincie.

Voor wie is de lening?

 • De Stimuleringslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Leeftijdsgrens: n.v.t.
 • Inkomensgrens: n.v.t.
 • De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.

Condities van de lening

 • De geldverstrekker bepaalt of de Stimuleringslening door middel van een notariële, hypothecaire of consumptieve akte wordt verstrekt.
 • De looptijd bedraagt 10 jaar indien de aanvrager een stichting, vereniging of een kerkgenootschap is en 5 jaar in alle andere gevallen.
 • De hoogte van de Stimuleringslening is minimaal € 10.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Voor de Stimuleringslening geldt een korting op de SVn rente van 3% (minimum rente 1,5%). De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van €250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • De aanvrager dient minimaal 3 jaar ingeschreven te staan bij de KvK.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Een maatregel betreft een technische voorziening ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen, als bedoeld in de Energielijst onder categorie A; of een technische voorziening ten behoeve van energiebesparing bij processen, als bedoeld in de Energielijst onder categorie B; of een technische voorziening ten behoeve van Duurzame energie opwekking inof bij bedrijfsgebouwen, als bedoeld in de Energielijst onder categorie D, met uitzondering van windturbines.

Een volledige lijst met toegestane maatregelen vindt u in de verordening of een bijlage daarvan.

Kosten

 • Afsluitpercentage: 1% over de hoofdsom van de lening met een minimum van € 1.500,-.
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met Subsidieloket, 038 499 8380